Chapter
Digital Version
Download | Copy/paste | Printing

Les relacions entre els menescals sarraïns i cristians a la València baixmedieval

2015 - Viella

P. 329-340

Is part of

Catalans a la Mediterrània medieval : noves fonts, recerques i perspectives. - ( IRCUM-Medieval cultures ; 3)