Torrossa Online Digital Bookstore 0

Your store for digital research texts

E-book, Guia pràctica per a pares : problemes del desenrotllament i del comportament, Frías Moreno, Elia, Editorial Club Universitario
EB
E-book
EB
E-book
Guia pràctica per a pares : problemes del desenrotllament i del comportament
2013 - Editorial Club Universitario
ID: 2630566
ISBN: 9788499486079
  • Information
    DESCRIPTION

    Aquest llibre ofereix claus básiques educacionals que poden ajudar a 1er que radiada xiquet familia es converüsca en un auténtic enriquiment mutu. Ma José Juan Vera Directora del CDIAT (Centre de Desenrotllament i Aterido Primerenca) d APSA Está fe no sois des del cor sino i sobretot, des d una visió integral i madura deis pares, que representen el verdadermodel d intervenció centrat en la familia. Nuria Gilabert Pascual Psicóloga del CDIAT (Centre de Desenrotllament Infantil ¡Atenció Primerenca) d APSA El treball i procediments descrits en el llibre han sigut presentáis a professionals que desenrotllen el seu treball en dherents contextos amb molt bona acollida i amb una valorado molt positiva sobre la seua utilitat práctica. Empara Eliz Sánchez Psicóloga del SPE (Servid Pedagógic Escolar) d Alacant Les técniques i estratégies descrites en el present llibre, quan van acompanyades de les actítuds i l afecte que transmet l autora son instruments potents per al canvi i el desenrotllament positiu de xiquets ixiquetes. Frandsco Buigues Tro Pedagog del SPE (Servid Pedagógic Escolar) d Alacant. [Texto de la editorial]

    76 p.

FORMAT :
FILE SIZE: 0.7 Mb
Authorised print limit: Printing not allowed
Permissions: Download, no printing, copy/paste authorised
Compatibility: Adobe Acrobat, Desktop, App
VAT Excluded
EUR 5.00